RIVOULMORUM:

De tot un poc.

Reclamació

La DGSFP en informe concloent dóna la raó al reclamant contra VIDACAIXA S.A.U.

16 d'agost de 2017

La majoria de les persones que llegeixin aquest escrit deuen saber que VidaCaixa S.A.U. d’Assegurances i Reassegurances, en endavant (VidaCaixa), és l’entitat gestora dels Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurats que comercialitza CaixaBank S.A. alhora que és filial d’aquest últim (CaixaBank és propietari del 100% del capital social de VidaCaixa). Doncs, bé. Sigui

Llegir més