Sub-República: 3 partits col·ligats

respectant els escons de cadascú. Reafirmar el 1r OCT, Completar la DUI. Assegurar el Català _CLR*CDR/BIC PROPERES ELECCIONS: TRENQUEM LA SEPARACIÓ, VOTEM TOTS UNA SOLA LLISTA LLEIAL AL 1r OCTUBRE.

24 de desembre de 2020
0 comentaris

EDIFICAR LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT EN TOT I PER TOT: Paguem a Catalunya !

 

PRESENTAR-NOS TOTS JUNTS A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES
PER A COMPLETAR LA DUI,
ASSEGURAR LA LLENGUA
I FER EFECTIVA LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA:                                                     

L’opció guanyadora: Tots junts, no pas dividits.
2,5 milions de vots, lleials al que vam votar l’1 d’octubre del 2017
No ens despistem, no titubegem, anem a guanyar junts les eleccions.

MANDAT DEL 1r d’OCTUBRE:
EDIFICAR LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT EN TOT I PER TOT

Jaume Alonso Cuevillas ens anima pagar els nostres impostos a Catalunya. Preparem-nos, complim el Mandat, edifiquem la incipient República Catalana Independent.

Joan Sabata, de Vilada i Berga.
Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC.

—————–

Paguem a Catalunya

Tots nosal­tres ens hem pre­gun­tat mol­tes vega­des què podríem fer com a ciu­ta­dans per aju­dar a fer avançar Cata­lu­nya cap a un estat inde­pen­dent. Nor­mal­ment ens venen al cap dife­rents for­mes de mobi­lit­zació pre­sen­cial, però sovint obli­dem que n’hi ha d’altres, com per exem­ple mobi­lit­zar-nos en el ter­reny econòmic.

I una de les lliçons que hem après en aquests dar­rers anys des del referèndum de l’1 d’octu­bre és que, per asso­lir la inde­pendència política, pri­mer hem d’acon­se­guir la màxima inde­pendència econòmica. En aquest ter­reny encara tenim molta feina per fer i dis­po­sem de diver­ses pos­si­bi­li­tats. Per posar un exem­ple, segons dades del Depar­ta­ment de Vice­pre­sidència i d’Eco­no­mia i Hisenda de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya, la recap­tació d’impos­tos de l’any 2018 per part de la Gene­ra­li­tat va ser només del 5,3% dels impos­tos totals recap­tats a Cata­lu­nya (uns 3.779 mili­ons d’euros), enfront del 87,7 % dels recap­tats pel govern de l’Estat espa­nyol (uns 63.146 mili­ons d’euros).

És jus­ta­ment l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana qui en els dar­rers anys ha impul­sat diver­ses ini­ci­a­ti­ves en aquest sen­tit, la més visi­ble de les quals és el tri­omf de la can­di­da­tura inde­pen­den­tista a la Cam­bra de Comerç de Bar­ce­lona, i la cam­pa­nya Con­sum estratègic, actu­al­ment judi­ci­a­lit­zada.

Aquests dies des de l’Assem­blea es pro­posa a tota la ciu­ta­da­nia tor­nar a impul­sar la cam­pa­nya de sobi­ra­nia fis­cal ini­ci­ada l’any 2012, que en els dar­rers anys ha que­dat en un segon pla, però que és estratègica­ment d’una gran importància, tant per l’empo­de­ra­ment dels ciu­ta­dans com del mateix govern de Cata­lu­nya. Perquè si algun dia volem viure en una república cata­lana inde­pen­dent, cal que des d’ara mateix actuem com a ciu­ta­dans d’aquesta república, i com és nor­mal, en una Cata­lu­nya inde­pen­dent tots els ciu­ta­dans pagaríem els nos­tres impos­tos al nos­tre govern. Doncs això ara mateix és pos­si­ble. Tot i que molta gent no ho sap, pagar els nos­tres impos­tos al govern de Cata­lu­nya és pos­si­ble i és legal. Hi ha per­so­nes, empre­ses i ajun­ta­ments que fa anys que ho estan fent. Per tant, com a ciu­ta­da­nes i ciu­ta­dans de Cata­lu­nya tenim el dret i el deure moral de pagar els nos­tres impos­tos a Cata­lu­nya, sota el con­cepte legal de fines­treta única. La llei gene­ral tri­butària per­met con­sig­nar l’import d’un deute tri­bu­tari a un òrgan equi­va­lent a la Caja Gene­ral de Depósitos en altres admi­nis­tra­ci­ons públi­ques, amb efec­tes alli­be­ra­dors. L’Agència Tri­butària de Cata­lu­nya fa una funció sem­blant a aquest òrgan, ja que per­met la cons­ti­tució de dipòsits i forma part de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya, que és una admi­nis­tració pública.

Sabent que com a cata­lans podem esco­llir entre pagar els nos­tres impos­tos a l’Agència Tri­butària de Cata­lu­nya o a la Agen­cia Esta­tal de Admi­nis­tración Tri­bu­ta­ria, és lògic que optem per pagar-los a l’Agència Tri­butària de Cata­lu­nya. Diguem-ho a l’inrevés: podent pagar els nos­tres impos­tos al govern de Cata­lu­nya, el que no és lògic és pagar-los direc­ta­ment a Madrid.

Recor­dem que la força d’un país radica en la força de la seva gent, i que encara que sem­bli insig­ni­fi­cant, el gra de sorra que apor­tem cadascú de nosal­tres és deter­mi­nant.

Us animo a par­ti­ci­par acti­va­ment de la cam­pa­nya Jo pago a Cata­lunya i demos­trar el com­promís ferm dels ciu­ta­dans de Cata­lu­nya amb les ins­ti­tu­ci­ons pròpies del nos­tre país. Perquè el nos­tre país només ens té a nosal­tres.

JAUME ALONSO CUEVILLAS  ADVOCAT I ECONOMISTA

Extret d’El Punt Avui+:

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/1898166-paguem-a-catalunya.html?utm_source=linkedin&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies

PS:

EDIFICAR LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT EN TOT I PER TOT: Paguem a Catalunya !
2,5 milions de vots, lleials al que vam votar l’1 d’octubre del 2017
No ens despistem, no titubegem, anem a guanyar junts les eleccions.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!